Contacteer ons

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Alle offerten zijn tenzij anders vermeld, vrijblijvend en louter indicatief.

Al onze facturen dienen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, contant betaalbaar op het bureel of door storting op onze bankrekening.

Klachten moeten schriftelijk ingediend worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Eens deze termijn verstreken wordt geen enkele klacht nog in aanmerking genomen en wordt de factuur als definitief beschouwd.

Elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele vertragingsinterest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag van de facturen tot de dag van de gedinginleidende akte, alsmede met de gerechtelijke interesten vanaf de gedinginleidende akte tot de effectieve betaling.

Bovendien zal elke niet-betaalde factuur zonder verdere ingebrekestelling verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10 % van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van 62 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding/-beding.

Alle eventuele inningskosten worden aangerekend.

De niet tijdige betaling van een factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze facturen tot gevolg.

De geleverde goederen, ook als zij de stapelplaats van de verkoper verlaten, blijven eigendom van de verkoper tot de algehele betaling van de koopprijs volgens de voorgeschreven prijzen, de overeengekomen voorwaarden en binnen de overeengekomen termijnen. De verkopen bezit een volrecht ten aanzien van deze goederen, in die zin dat hij de goederen kan gaan terughalen, op kosten van de niet betalende koper, waar deze zich ook mogen bevinden, zolang de koopprijs niet integraal wordt betaald.

Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van onze zetel (Vredegerecht Geraardsbergen, Rechtbank van koophandel Oudenaarde en Rechtbank van Eerste Aanleg Oudenaarde).

Scheerlinck BV verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de algemene bedrijfsvoering of gerechtvaardig belang. Aanvullende persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden met wederzijdse toestemming van de klant. Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig onze privacy policy. Uw gegevens worden slechts doorgegeven aan derden voor zover de verwerking hiervan kadert in de voormelde doelstelling.

De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoons/bedrijfsgegevens. De klant bevestigt dat hij voldoende geïnformeerd werd over de persoonsgegevens alsook zijn recht op inzage, correctie, recht op vergeten te worden en bezwaar.

Bijkomende voorwaarden in geval van telescopische kraanwerken

Behoudens schriftelijke overeengekomen andersluidende biedingen, geschied elke verhuring, verkoping, levering of uitvoering van werk onder de hiernavolgende voorwaarden.

Huidige algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard door het louter overmaken van een bestelling of een opdracht.

Elke prijsopgave is ten hoogste 8 dagen geldig. Zolang ze niet aanvaard is door de klant, is de Firma Scheerlinck er niet door gebonden.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nodige vergunning en signalisatie voor inname van de openbare weg en voetpad, voor eventuele schade aan verborgen nutsleidingen, voetpad, oprit, enz…

Eventuele kosten die voortvloeien door het ontbreken van een vergunning of door een onvolledige of onjuiste vergunning zijn ten laste van de opdrachtgever.

De verplaatsing heen en terug van garage tot de plaats van werkuitvoering wordt als werkprestatie gerekend, evenals het aan- en afvoeren, het monteren en demonteren van bepaalde verlengstukken van de giek en extra ballastgewichten van sommige kranen.

Zodra een gehuurde kraan (of ander materieel) met haar bedienaar of machinist op de plaats van aankomst waar de kraan in dienst zal worden gesteld, handelt de machinist uitsluitend onder gezag, leiding en toezicht van de klant, huurder, zijn aangestelde of gemachtigde, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De Firma Scheerlinck kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook die door het gebruik van de kraan zou worden veroorzaakt en zij kan evenmin vrijwaring verschuldigd zijn voor eventuele vorderingen van derden tot schadevergoeding van welke aard ook. De klant dient bijgevolg ook te verzekeren voor de eventuele schadelijke gevolgen voor het gebruik van de gehuurde kraan. In iedere veronderstelling heeft de klant de verplichting de Firma Scheerlinck binnen de 24u schriftelijk in kennis te stellen van elk schadegeval, welke ook, dat zich zou voordoen ter gelegenheid van het gebruik of de aanwezigheid van het materieel van de Firma Scheerlinck, bij gebreke waarvan elk recht vervalt om lastens de Firma Scheerlink enige aanspraak te stellen.

Voor het tijdsverlies wegens gebeurlijk defect van het gehuurde materieel is geen huur verschuldigd, zo de herstelling meer dan één uur vergt. De normale vervanging van kabels geldt niet als defect. In geen geval zal een eventueel defect aanleiding kunnen geven tot het berekenen van wachturen of gevolg van schade van welke aard dan ook aan de Firma Scheerlinck.

Na ontvangst van een bestelling tot huur van materieel of van een opdracht tot uitvoering van werken, is de Firma Scheerlinck niet gehouden tot een voorafgaandelijk onderzoek van de staat van de werf of het terrein. De klant moet ervoor zorgen dat tijdens het gebruik van het gehuurde materieel of de uitvoering van de opdracht, respectievelijk de werken, de werf of het terrein veilig en gemakkelijk bereikbaar en berijdbaar zijn voor alle door de Firma Scheerlinck aangewende materialen, machines en voortuigen. Zolang aan deze vereisten niet is voldaan, is de Firma Scheerlinck gerechtigd de werken niet aan te vatten, ze te onderbreken of stop te zetten. Indien de staat van de werf of van het terrein schade veroorzaken, hetzij aan het materieel van de Firma Scheerlinck, hetzij aan de door haar vervoerde of behandelde materialen, zelfs deze toebehorende aan derden, of enige vertraging doen ontstaan, is de klant tot vergoeding daarvan gehouden, zoals hij ook gehouden is tot vergoeding van alle schade die aan materieel van Firma Scheerlinck zou worden veroorzaakt door zijn fout, nalatigheid of gebrek aan voorzorg.

De opdrachtgever verklaart de terreinen en zijn ondergrond (o.a. putten, buizen) volledig te kennen en verbindt er zich toe op ons eventuele ondergrondse zwakheden te zullen wijzen. In geval de kraan niet aan het werk kan, valt de verplaatsing ten laste van de opdrachtgever en bij eventuele verstellingen van de kraan vallen de takel- en bergingskosten ten laste van de opdrachtgever.

Bij het einde van iedere dag of werk dient een werkbon voor akkoord te worden ondertekend door de cliënt of zijn afgevaardigde.
Klachten betreffende de tijd en werk worden niet meer aangenomen na ondertekening van deze bons.

De facturen worden opgemaakt volgens de werkbons met de BTW ten laste van de cliënt.